Kontakt

KONTAKT

ADRES

Centrum Dermatologiczne ROTER
ul. Warszawska 57/1-2
81-309 GDYNIA

 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne ROTER Gustaw Roter z siedzibą w Gdynia 81-309, ul. Warszawska 57/1-2, numer kontaktowy +48 58 661 46 52, email gabinet@lekarz-dermatolog.pl.
 2. Centrum Medyczne ROTER nie powołuje Inspektora Danych Osobowych, jego funkcje pełni Administrator.
 3. Pani/Pana dane osobowe (e-mail oraz numer telefonu) przetwarzane będą w celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a pacjentem. W przypadku wystawienia rachunku przetwarzane będą pozostałe dane osobowe, zawarte w dokumentacji medycznej, niezbędne do przeprowadzenia rozliczeń.
 4. W przypadku wystawienia rachunku odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Rachunkowe PROFIT Joanna Myszka, Gdynia, ul. Śląska, nr 35/37, lok. C500, 81-310, budynek A.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności placówki oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do (po 25 maja 2018 r.) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu email oraz numeru telefonu jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczne formularze/zgłoszenia).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na serwisie społecznościowym Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Centrum Dermatologiczne Roter & Roter w Gdyni (zwanym dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:

jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

 1. NAGRODA

W Konkursie przewidziano pięć nagród – dla pięciu osób wybranych w sposób wskazany w §6.

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są książki „Pypcio Znamienity”, wydawnictwo Nie Wiadomo, Gdynia, 2020.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 1. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

Konkurs trwa od 01.06.2022 do 30.06.2022.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) interesującej, oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

Organizator spośród nadesłanych odpowiedzi wybierze 5 najbardziej oryginalnych w przeciągu 5 dni od zakończenia konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu przy podanej przez siebie odpowiedzi.

Odbiór nagrody będzie możliwy po zakończeniu konkursu do końca roku 2022, w siedzibie firmy: Centrum Dermatologiczne Roter & Roter, Warszawska 57/1-2 w Gdyni w godzinach przyjęć (Organizator w wiadomości prywatnej zaproponuje dogodny termin).

 

 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 i obowiązuje do chwili rozstrzygnięcia Konkursu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.